Algemene voorwaarden Minnepost

Minnepost is gevestigd in Best, ingeschreven in het handelsresister te Eindhoven onder nummer 17241628. BTW nummer NL1418.20.755.B01

Voor alle opdrachten die via www.minnepost.nl worden verwerkt, gelden de onderstaande voorwaarden. De gebruiker/klant/opdrachtgever (hierna: klant) gaat akkoord met deze voorwaarden bij het gebruik van de website www.minnepost.nl (en eventuele bijbehorende services).

1.Verantwoordelijkheid

De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor teksten, adresinformatie en overige informatie die op de kaart(en) is weergegeven. Minnepost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teksten, adressen, bestanden en overige informatie die door de klant wordt doorgegeven. Na het akkoord van de klant ligt de verantwoordelijkheid voor fouten in de tekst of de illustraties (o.a. kleuren) bij de klant.

2.Aansprakelijkheid

Minnepost kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wijziging, beschadiging of verlies van bestanden, afbeeldingen of overige informatie. Minnepost kan tevens in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, fouten of beschadigingen bij de bezorging, in dit geval gelden de algemene voorwaarden van de desbetreffende bezorgdienst (zoals tnt post).

3.Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer Minnepost de opdracht om de geboortekaarten te produceren samen met de aanbetaling van €100,- heeft ontvangen en geaccepteerd. De klant is vanaf dat moment gebonden aan de bestelling. Minnepost zal pas starten met het verlenen van enige diensten, nadat de aanbetaling van €100,- is ontvangen. Minnepost is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van nadere redenen.

4.Annuleren

Als de klant voordat de kaartjes gedrukt zijn, de opdracht wil annuleren, zal Minnepost de aanbetaling terugstorten minus €37,50 annuleringskosten en eventuele andere kosten, zoals het vooruit toezenden van de enveloppen en/of specifieke (vormgevings)wensen. Wanneer de kaartjes al gedrukt zijn, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

5.Betalingen

Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van de kaarten. De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in Euro's, inclusief BTW. Bij het aangaan van de overeenkomst, zoals vermeld in artikel 3, is de klant betaling van het totale bedrag verschuldigd; inclusief verzendkosten en handelingskosten, tenzij anders overeengekomen tussen Minnepost en de klant. Bezwaren tegen de fakturen schorten de betalingsverplichting niet op. Als de klant verzuimt te betalen, zijn alle kosten die Minnepost redelijkerwijs dient te maken, teneinde alsnog betaling te verkrijgen, voor rekening van de klant. Na het verstrijken van 14 dagen na de faktuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de klant over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

6.Levertijd

Alle opdrachten worden op de afgesproken verzenddatum verzonden. Voor de bezorging is Minnepost afhankelijk van de bezorgdienst (zoals tnt post). Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding. Voor een snelle bezorging dient de klant zelf zorg te dragen voor het aanleveren van volledige en correcte adresgegevens.

7.Kleur

De kleur van de afdruk van 2 verschillende producties is nooit 100% identiek aan elkaar, ook als de kleurstelling in het document gelijk is. Eventuele aansprakelijkheid van Minnepost blijft beperkt tot fouten in de productie van de geboortekaartjes. De kleur van de proefdruk kan lichtelijk afwijken van het uiteindelijke product. Dit is onvermijdelijk.

8.Intellectueel eigendom en auteursrecht (copyright)

Niets uit het assortiment van Minnepost mag worden nagemaakt en/of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van Minnepost; Willeke van den Hoogenhoff gevestigd aan Maaivelden 1 5685 JP te Best. Alle door Minnepost eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden ingezien en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Minnepost worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De tot stand gekomen ontwerpen, schetsen, tekeningen, andere materialen of (elektronische) bestanden die in het kader van de opdracht door Minnepost zijn gemaakt, blijven eigendom van Minnepost. Minnepost behoudt zich het recht deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Het logo van Minnepost wordt meegedrukt op de achterzijde van alle geboortekaarten.

9.Garantie en klachten

Voor klachten en vragen over garantie kan de klant zich binnen drie weken na het totstandkomen van de opdracht richten tot Minnepost (info@minnepost.nl). Alleen voor gegronde klachten kan de klant aanspraak maken op het opnieuw uitvoeren van de betreffende bestelling.

10.Overmacht

Onder overmacht wordt - naast de wettelijke definitie - o.a. verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers en post- of koeriersdienst, defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn, natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waardoor de goederen niet geproduceerd en/of bezorgd kunnen worden.

11.Privacy

Minnepost respecteert de privacy van de bezoekers van www.minnepost.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant eventueel aan Minnepost verstrekt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

12.Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn op te vragen bij Minnepost en te vinden op de website www.minnepost.nl. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Minnepost is ten allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.